Dostęp do pozostałych informacji publicznych

 Informacje publiczne zawarte w Biuletynie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym serwis) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a nieudostępnionych w Biuletynie, możliwy jest na wniosek (wzór w załączniku).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiadomi wnioskodawcę w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub we wskazany sposób.
 
W takiej sytuacji, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określi, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

metryczka


Wytworzył: Iwona Paliszewska (2 września 2014)
Opublikował: Iwona Paliszewska (2 września 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Anna Kątna (6 maja 2022, 08:30:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6482