Zgromadzenie Wspólników

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - wspólnicy:
 • Skarb Państwa
 • Województwo Pomorskie
 • Gmina Miasta Gdańsk
 • Gmina Miasta Tczew
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Gmina Miasta Kwidzyn
 • Gmina Miasta Malbork
 • Gmina Chojnice
 • Gmina Człuchów
 • Gmina Miasto-Gmina Sztum
 • Gmina Miasta Stargard
 • Agencja Rozwoju Przemysłu

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
 • finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki
 • podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 • tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy celowych,
 • połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 • powołanie i odwołanie członków Zarzadu i Rady nadzorczej z uwzględnieniem art. 6 i 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • uchwalenie zaopiniowanego przez Radę nadzorczą regulaminu Strefy, który następnie wymaga zatwierdzenia przez Ministra Gospodarki, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • wyrażenie zgody na emisję obligacji,
 • wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości; uchwała Zgromadzenia Wspólników może upowaznić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • określenie sposobu głosowania reprezentantów Spółki dysponujacych udziałami na Zgromadzeniu Wspólników lub akcjami na Zgromadzeniu Akcjonariuszy poszczególnych spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziałów lub akcji w następujących sprawach:

            a/ zmiany statutu lub umowy Spółki
            b/ podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,
            c/ połączenia z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
            d/ zbycia akcji lub udziałów Spółki,
            e/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa
                użytkowania oraz zbycia nieruchomości,
            f/ wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów Spółki w spółkach prawa handlowego
                z wyjątkiem akcji i udziałów, które Spółka posiada w ilościach stanowiących łacznie
                mniej niż 5% udziału w kapitale poszczególnych spółek, 
           g/ wyrażenie zgody na nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.

metryczka


Wytworzył: Jacek Formela (11 czerwca 2013)
Opublikował: Iwona Paliszewska (11 czerwca 2013, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Michał Rafałowicz (3 października 2017, 07:47:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5925