Konkurs DPS/8/2017

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (Zamawiający) niniejszym
ogłasza o KONKURSIE na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) i
zaprasza do złożenia ofert na Wybór Partnera spoza sektora finansów
publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5
Zatrudnienie, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników (konkurs nr
RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/17).

Termin składania ofert: do dn. 03.02.2017.2016 r. do godz. 9.00.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Ogłoszeniu.


Pomorska Specjalna strefa Ekonomiczna so. z o.o. niniejszym zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu DPS/08/2017:

metryczka


Wytworzył: Mateusz Maksymiuk (13 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Rafałowicz (13 stycznia 2017, 18:06:39)
Podmiot udostępniający: PSSE

Ostatnia zmiana: Michał Rafałowicz (6 lutego 2017, 16:20:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677