W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zgromadzenie Wspólników

XML

Treść

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - wspólnicy: 


 • Skarb Państwa
 • Województwo Pomorskie
 • Gmina Miasta Gdańsk
 • Gmina Miasta Tczew
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Gmina Miasta Kwidzyn
 • Gmina Miasta Malbork
 • Gmina Chojnice
 • Gmina Człuchów
 • Miasto i Gmina Sztum
 • Gmina Miasta Stargard 
 
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: 
 

1)         rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2)         udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3)         podział zysku lub pokrycie straty,
4)         przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
5)         zmiana przedmiotu działalności Spółki,
6)         zmiana umowy Spółki,
7)         podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8)         tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych,
9)         ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,
10)       połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
11)       rozwiązanie i likwidacja Spółki,
12)       emisja obligacji każdego rodzaju,
13)       zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
14)       nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 
15)       rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a)  umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b)    umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
–   rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
–   cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
z zastrzeżeniem pkt 14),
16)        nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 14),
17)        objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
18)       wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
19)       zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo
na rzecz którejkolwiek z tych osób,
20)       kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
21)       określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu
lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach:
a)  zawiązania przez spółkę innej spółki,
b)  zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
c)  połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
d)  podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
e)  zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
22)       określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.